تمام وب سایت ها و سرویس های ارائه خدمات در بستر اینترنت دارای قوانین خاص و ویؤه خود هستند در این بین ما نیز قوانین خاص خود را دارند در زیر ما قوانین را بیان می کنیم توجه داشته باشید هرگونه فعالیت در  سرویس به منزله قبول قوانین است:

*این قوانین شامل تمام بخش ها می باشد*

۱-پشتیبانی ارائه خدمات بصورت ۲۴ ساعته و ۷ هفته می باشد

۲-عودت وجه فقط در شرایطی امکان پذیر است که ارائه سرویس و خدمت مورد نظر ممکن نباشید

۳-عودت وجه به دو صورت حساب کاربری و شمار حساب ممکن است

۴-ما الزامی به ارائه سرویس در شرایظ فورس ماژور ندارد

۵-خرید و ارئه سرویس برای سرویس های غیر مجاز ممنوع است

۶-در صورت خرید برای سامانه های غیر قانونی به مراجع قضایی و انتظامی اطلاع داده خواهد شد و وجه عودت داده نمی شود

۷-شماره تلفن هر شخص در سرویس برای تایید هویت استفاده می شود لذا در هنگام خرید شماره خود را دقیق و صحیح وارد کنید

۸-ما  خود را ملزم به حفقط اطلاعات کاربران خود می داند و آنها تحت هیچ شرایطی در اختیار هیچ کس قرار نمی دهد

۹-انتشار یا ارسال فایل های آموزشی برنامه به سایر یا اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی ممنوع است

۱۰-در صورتی که آموزش ودیویی خرید کردید امکان دانلود وجود و انتشار وجود ندارد

All web sites and services on the Internet have their own laws, including our own laws. We set out the rules below. Note that any activity in the service constitutes acceptance of the laws:

* These rules cover all sections *

۱- Supporting the service is 1 hour and 2 weeks

۴. Refunds are possible only when you are unable to provide the service.

۱- Cashback is possible in both account and account number

۲. We are not required to provide service under the Force Majeure Terms

۲. The purchase and service of unauthorized services is prohibited

۳. Judicial and law enforcement authorities will be notified when purchasing illegal systems and will not be refunded.

۱- Anyone’s phone number is used in the service for authentication so enter your number correctly when you buy.

۲. We are bound by the information of our users only and they do not provide any information to anyone under any circumstances.

۹. Publishing or sending educational program files to others or sharing on social networks is prohibited

۱۰- If you buy video tutorials you can’t download and publish